Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

e-Disclosure (udostępnianie danych elektronicznych w trakcie sporu)Korzystanie z dowodów pochodzących z danych elektronicznych staje się codzienną praktyką, w miarę jak strony postępowania zdają sobie sprawę jak dużo danych elektronicznych powstaje w ramach bieżącej działalności gospodarczej.

W wielu jurysdykcjach odpowiednie regulacje prawne jeszcze się nie pojawiły, ale mechanizm obowiązkowego udostępniania danych elektronicznych funkcjonuje od lat w krajach takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Mimo że wiele organizacji zajmujących się alternatywnym rozwiązywaniem sporów nie odnosi się wprost do kwestii dowodów elektronicznych, stają się one ważnym elementem w postępowaniach arbitrażowych. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął wytyczne Rady Europy w sprawie dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym wskazując między innymi: „Oceny dowodów elektronicznych należy dokonywać w taki sam sposób, jak oceny innych rodzajów dowodów, w szczególności w odniesieniu do ich dopuszczalności, autentyczności, wiarygodności i integralności.”

Nasze wieloletnie doświadczenie śledcze oraz dogłębna znajomość narzędzi informatyki śledczej pozwalają nam na efektywne i skuteczne wsparcie klientów i prawników w zakresie pozyskiwania, filtrowania i udostępniania danych elektronicznych.

Wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie eDiscovery wiodących światowych producentów (np. Relativity, Intella) umożliwiające efektywne filtrowanie danych elektronicznych pod kątem wielu kryteriów, jego redakcję w wymaganym zakresie oraz eksport danych w formacie zgodnym z popularnymi platformami eDiscovery używanymi przez prawników.

W 2023 roku zostaliśmy partnerem firmy Relativity jako pierwsza firma z Polski i Europy Środkowej.

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

Dla Klientów udostępniających dane w procesie eDisclosure oferujemy następujące wsparcie:

  • Wsparcie w profesjonalnym zabezpieczeniu danych na potrzeby przyszłego udostępniania procesowego. Patrz również „Zabezpieczanie danych”
  • Wsparcie w negocjacjach z drugą stroną postępowania co do szczegółów danych, które miałyby podlegać udostępnieniu, w szczególności dla ustalenia kryteriów wyboru tych danych oraz kwestii technicznych (np. format eksportu danych);
  • Wstępne przefiltrowanie danych zgodnie z kryteriami ustalonymi z drugą stroną postępowania;
  • Udostępnienie platformy do przeglądu wstępnie przefiltrowanych danych i ich ewentualnej redakcji przed przekazaniem drugiej stronie postępowania;
  • Eksport danych w formacie ustalonym z drugą stroną postępowania.

Dla klientów otrzymujących dane elektroniczne w procesie eDisclosure zakres naszego wsparcia jest w dużym stopniu zbieżny ze wparciem opisanym w odniesieniu do usług eDiscovery.

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl