Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach


Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest Questa Sp. z o.o. ("Questa") z siedzibą w Warszawie. Wszelkie materiały oraz informacje w nim publikowane („Zawartość serwisu") są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Zawartość serwisu ma charakter ogólny i nie należy jej rozumieć jako odnoszącej się do konkretnych sytuacji lub kierowanej do oznaczonego adresata. W szczególności, Zawartość serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Zawartość serwisu jest chroniona przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z poźn. zm.), jak również stanowi przedmiot prawa własności. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek informacji lub materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie może stanowić naruszenie praw autorskich, prawa własności przemysłowej lub innych przepisów. W przypadku pobrania materiałów dostępnych w niniejszym serwisie do prywatnego i niekomercyjnego zastosowania, Użytkownik ma obowiązek pozostawić wszelkie umieszczone na materiałach lub kopiach materiałów informacje dotyczące praw autorskich, znaków firmowych lub inne tego rodzaju informacje. Dostępne materiały nie mogą być całości lub części modyfikowane, kopiowane, redystrybuowane, publikowane, rozpowszechniane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że podmiot dostarczający treść lub materiał (dotyczy to również linków do serwisów internetowych osób trzecich) wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Questa nie ponosi ryzyka, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy mimo powyższych zaleceń Użytkownik nie uzyska takiej zgody.

Uzyskanie pisemnej zgody Questa jest również wymagane do wykorzystania Zawartości serwisu poprzez włączenie jej (w tym również jako linku) do stron/ serwisów internetowych osób trzecich. Questa zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia linków do niniejszego serwisu internetowego, w sytuacji w której zaistniałoby ryzyko naruszenia reputacji lub znaków towarowych Questa. Stosowanie linków, prowadzące do nieuprawnionego użycie logo Questa jest wyraźnie zabronione przez Questa i może być przedmiotem postępowania w sprawie naruszenia znaków towarowych i praw autorskich.

Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian informacji lub materiałów zawartych w serwisie internetowym Questa.

Questa nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji i materiałów zawartych w niniejszym serwisie ani na stronach/serwisach z nim zlinkowanych oraz nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy braki w wyżej wspomnianych informacjach i materiałach. Informacje te nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju oświadczeń ani gwarancji udzielonych przez Questa. Questa zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części informacji lub materiałów zawartych w niniejszym serwisie.

Zawartość serwisu jest aktualna wyłącznie na dzień zamieszczenia informacji i może nie być aktualna, prawdziwa bądź kompletna w dniu uzyskania do niej dostępu. Questa nie zobowiązuje się do przeprowadzania aktualizacji Zawartości serwisu.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie internetowym Questa, ponosi Użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w nim informacji. W szczególności Questa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego, a w szczególności za szkody będące następstwem:

  • a) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane wykorzystaniem tych informacji;
  • b) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w serwisie Questa, nie mają charakteru poufnego, oraz że Questa zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o Użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.

Niniejszy serwis może zawierać linki do stron/ serwisów internetowych niezwiązanych z Questa. W związku z powyższym, Questa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu stosowanej przez podmioty dysponujące i/lub wykorzystujące te strony/ serwisy internetowe polityki poufności i praktyk.

Linki do stron/ serwisów internetowych osób trzecich są umieszczone wyłącznie dla wygody Użytkowników niniejszego serwisu. Questa oświadcza, iż nie przyjmuje odpowiedzialności i nie składa żadnego rodzaju zapewnień i/lub oświadczeń względem innych stron/ serwisów internetowych, z jakimi Użytkownicy mogą zostać połączeni za pośrednictwem niniejszego serwisu. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności zmierzających do zabezpieczenia się przed ewentualnymi niebezpiecznymi programami jakie mogą być podłączone do wybieranych podstron.

Korzystanie z serwisu internetowego Questa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl