Forensic InvestigationsComputer ForensicsLitigation Support

Questa Sp. z o.o. (dalej jako „Questa” lub „my”) jest zobowiązana chronić prywatność i zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Niniejsza informacja przedstawia sposób gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO".

Otrzymujesz niniejszą informację, ponieważ jesteś Użytkownikiem naszej strony internetowej www.questa.pl.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Questa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Questa?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Skąd Questa ma Twoje dane i czy musisz je podać?

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od Ciebie, kiedy się z nami kontaktujesz oraz podczas gdy korzystasz z naszej strony internetowej (poprzez pliki cookies). Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych kontaktując się nami, może to nam utrudnić lub uniemożliwić odpowiedź.

W odniesieniu do plików cookies, szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się pod adresem https://www.questa.pl/polityka-cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zmianę ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Questa oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

1) w zakresie korzystania ze strony www.questa.pl – informacje dotyczące korzystania i aktywności ze strony, w tym w celu zapewnienia poprawności jej działania: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe. Co do zasady Questa nie podejmuje działań zmierzających do identyfikacji Użytkowników.

2) w zakresie mediów społecznościowych – imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika, informacje o polubieniach, śledzeniu profilu Questa na portalu społecznościowym, aktywności Użytkowników, treść zamieszczanych przez Użytkownika wiadomości, komentarzy i postów, treść wiadomości kierowanych do nas w trybie prywatnym, w tym korespondencja prowadzona za pomocą narzędzi dostępnych na danym portalu, do którego odniesienie znajduje się na naszej stronie internetowej (np. LinkedIn).

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na obserwowaniu zainteresowania naszą działalnością lub odpowiedzi na treści kierowane do nas. Jeżeli Twoja wiadomość dotyczy naszych usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub realizacji naszych usług na podstawie umowy.

Marketing produktów i usług Questa

Na stronie www.questa.pl oraz w mediach społecznościowych (np. LinkedIn) zamieszczamy informacje handlowe oraz materiały marketingowe o produktach i usługach Questa, informacje o wydarzeniach, w których Questa bierze udział, jest organizatorem, współorganizatorem lub jest związana w inny sposób.

Statystyki korzystania z www.questa.pl

Questa może przetwarzać informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej lub usług.

Jakie masz uprawnienia wobec Questa w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz od nas żądać: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Questa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Questa sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Questa, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • w odniesieniu do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuację;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Questa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu QUESTA udostępnia Twoje dane osobowe?

Questa korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. dostawcy usług informatycznych, hosting, obsługa strony www.questa.pl, obsługa mediów społecznościowych). Ujawniamy dane naszym dostawcom wyłącznie po zawarciu stosownych umów o współpracy, regulujących również kwestie związane z ujawnianiem danych osobowych (powierzenie przetwarzania danych).

W zakresie mediów społecznościowych, w związku ze specyfiką poszczególnych portali społecznościowych, informacje o osobach obserwujących nas, o polubieniach, treści komentarzy, wiadomości publicznych, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne, zgodnie z regulaminami odpowiednich portali. Questa nie upublicznia żadnych informacji o Użytkownikach w ramach działań własnych.

Co do zasady nie ujawniamy danych Użytkowników innym Użytkownikom lub podmiotom poza przypadkami opisanymi powyżej. Istnieje jednak możliwość, że Questa będzie zobowiązana do ujawnienia określonych informacji na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, organom państwowym, organom nadzoru. Wówczas ujawnieniu będą podlegały wyłącznie dane, do których ujawnienia Questa będzie prawnie zobowiązana.

Jak długo Questa przechowuje Twoje dane osobowe?

Jeżeli kontaktujesz się z nami, czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od przedmiotu kontaktu. Więcej informacji w tym zakresie możesz otrzymać kontaktując się z nami pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W zakresie plików cookies, ich przechowywanie zależy od tego, czy są to pliki cookies „sesyjne” czy „stałe”. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Contact Us:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl