Forensic InvestigationsComputer ForensicsLitigation Support

Questa Sp. z o.o. (dalej jako „Questa” lub „my”) jest zobowiązana chronić prywatność i zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Niniejsza informacja przedstawia sposób gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO".

Otrzymujesz niniejszą informację, ponieważ reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub dostawcę i w związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Questa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Questa?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skąd Questa ma Twoje dane?

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas zawierania umowy z podmiotem, który reprezentujesz lub realizacji zlecenia. Twoje dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł, takich jak dostępne publicznie rejestry, np. w celu potwierdzenia zasad reprezentacji. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne, aby zawrzeć umowę lub zrealizować zlecenie.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Questa oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub realizacji naszych usług na podstawie umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Ponadto Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Nasze prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu korespondencji i rozmów z Tobą, jako reprezentantem podmiotu, z którym zawieramy umowę lub na rzecz którego realizujemy nasze usługi, na prowadzeniu korespondencji, marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług, zapewnianiu bezpieczeństwa naszej siedziby, sieci, systemów informatycznych i informacji, wewnętrznego raportowania, a także na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie naszych roszczeń.

Działania oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie są podejmowane, o ile nie naruszają Twoich praw i wolności.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy wymagać tego będą realizowane przez nas usługi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony Twoich żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 d) RODO).

Twoje dane osobowe są także przetwarzane w celu wypełniania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak przepisy podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust. 1 c) RODO).

Jakie masz uprawnienia wobec Questa w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz od nas żądać: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Questa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Questa sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Questa, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • w odniesieniu do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuację;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Questa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Questa udostępnia Twoje dane osobowe?

Questa korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. dostawcy usług informatycznych, księgowych, hosting). Ujawniamy dane naszym dostawcom wyłącznie po zawarciu stosownych umów o współpracy, regulujących również kwestie związane z ujawnianiem danych osobowych (powierzenie przetwarzania danych).

Questa może być także zobowiązana do ujawnienia określonych informacji na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, organom państwowym, organom nadzoru. Wówczas ujawnieniu będą podlegały wyłącznie dane, do których ujawnienia Questa będzie prawnie zobowiązana.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z nami lub oparte jest na innych prawnie dozwolonych podstawach. Przekazanie danych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń wymaganych prawem. W celu uzyskania dalszych informacji oraz kopii odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jak długo Questa przechowuje Twoje dane osobowe?

Questa przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania, dla którego dane zostały zgromadzone, czyli przez okres utrzymywania relacji handlowych (tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz lub podejmowania działań prowadzących do jej zawarcia), a następnie przez czas wynikający z przepisów związanych z przechowywaniem dokumentacji księgowej (najczęściej 5 lat) oraz czas związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz otrzymać kontaktując się z nami pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact Us:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl